Generalforsamling

 

Generalforsamling Hadsten Hawks
VBA, Onsdag d.19/9-2018.

1.          Valg af dirigent
2.          Valg af referent
3.          Bestyrelsens beretning
4.          Revideret regnskab forelægges til godkendelse
5.          Budget forelægges til orientering
6.          Indkommende forslag
               – Næstformand
               – Valgperiode på 2 år.
7.          Godkendelse af kontingenter
8.          Valg af medlemmer til bestyrelsen
                -Formand
                -Næstformand
                -Kasserer
                -Oridinære medlemmer
                -Revisor
                -Valg af suppleanter
Evt.

Ad 1 & 2:
Til dirigent og referent valgtes Søren Leth Ankerstjerne
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse var rettidig og hovedparten af bestyrelsen repræsenteret.
Louise H. og & John var ikke repræsenteret.

Ad. 3:
Medlemstilvækst i forgange år
Børnebasket program under basket fonden igangsat
Dame basket fitnes
Klub alliance med Harlev u15/17
Sportslige resultater i top

Ad 4:
Det reviderede årsregnskab, som bestyrelsen havde godkendt for 2017, udviste et underskud på 10.000 kr. Årsregnskabet blev godkendt.

Ad 5:
Budget orientering for 2018 har et forventet minus på 7.550 kr.

Ad 6:
Forslag om klub næstformand. blev godkendt

Ad 7:
Bestyrelsen vil justere kontingent i forhold til øvrige klubber i Hadsten til næste sæson.

Ad 8:

Louise Hartvig udtræder
John Lauritzenudtræder

Formand
Thomas Møller (på genvalg næste år)

Næstformand
Anders Andersen valg for 2 år – bestyrelse vurderer behov for tilføjelse til vedtægter

Kasserer
Carlo Nielsen

Ordinære medlemmer
Cagdas Ates (på genvalg næste år )
Johnny Pedersen (på genvalg næste år )
Søren Heegaard (på genvalg næste år )

Revisor
Forespørgsel til Dansk Revision om gennemgang af kommende årsregnskaber

Valg af suppleanter
John Lauritzen

Ad. 9:
Evt.
Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Dirigent:
Søren Leth Ankerstjerne

Samarbejdspartnere