Hadsten Hawks Vedtægter & Handelsbetingelser

 

 

 • 1 Klubbens navn og formål
  Klubbens navn er Hadsten Hawks, og dens hjemsted er Favrskov kommune.
  Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at spille basketball på alle niveauer, samt fremme basketball spillets udbredelse.

Klubben skal også arrangere aktiviteter under ikke sportslige former til fremme af medlemmernes sociale samvær, og herigennem søge at udvikle medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

 • 2 Medlemskab af organisationer
  Klubben er medlem af Danmarks Basketball Forbund (DBBF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF).
  Klubbens medlemmer er underkastet de love og vedtægter, herunder ordens- og amatørreglerne, der gælder for disse forbund.
 • 3 Hæftelse
  Hadsten Hawks hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke Hadsten Hawks medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 • 4 Optagelse af medlemmer
  Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Optagelse sker ved at udfylde indlemdelsesblanket.
  Trænere og bestyrelsesmedlemmer optages automatisk som passive medlemmer, og deres medlemskab ophører automatisk ved udløb af funktions perioden.
 • 5 Udmeldelse, eksklusion
  Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest 14 dage før den kommende halvårs periode. Til gyldig udmeldelse kræves endvidere, at det pågældende medlem ikke på udmeldelses-tidspunktet er i kontingentrestance. Ved udmeldelse midt i en kontingentperiode vil eventuelt restkontingent ikke kunne refunderes.

Når et medlem er i kontingentrestance, svarende til opkrævningperioden, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Nyt medlemskab kan ikke finde sted, før al gæld til klubben er betalt.
Ved andet brud på disse vedtægter kan bestyrelsen ligeledes ekskludere et medlem. Denne afgørelse kan begæres forelagt en generalforsamling til afgørelse.

 • 6 Kontingent
  Generalforsamlingen fastsætter kontingent for de enkelte grupper af medlemmer efter alder og deltagelse i klubbens aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter betalingsmåde og terminer herfor.

Kontingentperioden løber fra 1.september til 30.juni. Bestyrelsen kan justere kontingentsatser frem til 1.september.

 • 7 Bestyrelse
  Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af klubben, består af mindst én formand, én kasserer og 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden eller 3 andre medlemmer af bestyrelsen ønsker det.
Der skal tages referat ved hvert bestyrelsesmøde. Referatet skal godkendes ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Bestyrelsen foretager selv en fordeling af arbejdsopgaverne på de enkelte medlemmer.

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Formanden og kassereren kan i fællesskab bemyndige andre til at tegne foreningen på nærmere beskrevne vilkår.

 • 8 Generalforsamling
  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 3. kvartal.
  Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer fra og med 16 år og opefter, som møder personligt op på generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan, indtil de er myndige, være repræsenteret af forældre eller værge. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

 • 9 Dagsorden for generalforsamling

1.Valg af dirigent og referent
2. Beretning om klubben i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år, dog senest pr. 1.september.
6. Forslag fra Bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmer
8. Valg af formand, Næstformand, kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

 • 10 Ekstraordinær Generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begrundet begæring herom til bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter begæringen herom er fremsat, og den indkaldes ligesom en ordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.

 • 11 Afstemningsregler
  Afgørelser træffes på enhver generalforsamling ved simpelt flertal. Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
 • 12 Regnskab
  Klubbens regnskab går fra 1.juli til 30.juni.

Kassereren skal inden den 1. juli indgive regnskab og statusopgørelse til revisor. Regnskabet, forsynet med revisors påtegning, fremsendes til bestyrelsen således, at bestyrelsen kan forelægge det til godkendelse på generalforsamlingen.

 *13 Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

* 14 Klubbens aktiver ved ophævelse 

Når klubbens opløsning er vedtaget på en generalforsamling ved lovlig beslutning, tilfalder eventuelle aktiver efter afvikling af påhvilende økonomiske forpligtelser DBBF (Danmarks Basketball Forbund).

 

Handelsbetingelser

Online tilmelding på www.hadstenhawks.dk
På www.hadstenhawks.dk kan du tilmelde en eller flere personer til et årligt kontingent.

Kontrollér din tilmelding
For at undgå fejl bør du kontrollere, at alle dine forsendelsesoplysninger er korrekte, og at
tilmeldingen gælder den rigtige årgang og hold.

Betaling/priser og ekspeditionsgebyr
Betalingen for din online tilmelding bliver trukket fra dit pengeinstitut indenfor to døgn efter, at din
ordre er registreret og dit kreditkort godkendt. Tilmeldingsgebyret på kontingent er momsfri,
jævnfør dansk lovgivning om amatøridræt.

Persondata
Hadsten Hawks indhenter kun oplysninger til at ekspederer din tilmelding til et kontingent i
basketball klubben Hadsten Hawks, samt til at opretholde et almindeligt forhold mellem medlem og
klub. Oplysningerne vil aldrig blive viderebragt eller solgt til tredjepart.
Det er sikkert at benytte online tilmelding på www.hadstenhawks.dk

Fortrydelsesret
Man har op til 4 uger til, at fortryde sin kontingent indbetaling.

Betalingsmuligheder
Når du tilmelder dig et hold, kan du betale med Dankort og MobilePay.

Forbehold for fejl og mangler
Hadsten Hawks tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og kontingentbeskrivelser.

 

 

Samarbejdspartnere